Obchodní podmínky


Internetový obchod DobráOslava.cz je provozován společností Lomeka, s.r.o., IČ: 03439721, se sídlem Nová 862, 252 10 Mníšek pod Brdy (dále jen „prodávající“).

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a  fyzickou osobou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese (URL) www.dobraoslava.cz (dále jen „webová stránka“).

Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře dostupného na adrese (URL) www.dobraoslava.cz/order.php) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na e-mailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek a souhlasem se zpracováním osobních údajů kupujícího.

Cena zboží nabízeného na webové stránce je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou příplatku za dobírku, která je uváděna zvlášt). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Kupující při objednání zboží zvolí způsob platby. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a dodací list.

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. Reklamaci na dodané množství zboží je nutno uplatnit u prodávajícího nejpozději při předání zboží. Vady zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat nejpozději následující den po koupi resp. po převzetí zboží.

Plnění prodávajícího se považuje za vadné, nebylo-li zboží dodáno kupujícímu v ujednaném množství či jakosti (dále jen „vady plnění“). V takovém případě vzniká kupujícímu právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou, či dodáním chybějící věci; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny věci. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o vadě plnění věděl, vědět měl nebo mohl, nebo dokonce tuto vadu sám způsobil. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží, bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Podle ustanovení §1840 písm. g) občanského zákoníku, na smlouvy o dodávce zboží tj. potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil, se nevztahují ustanovení občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách, proto zákazník nemůže od smlouvy na dodávku zboží odstoupit z důvodů uvedených v §1829 a násl. občanského zákoníku.

Nákup alkoholu není umožněn osobám mladším 18 let. V případě, že vznikne při předání zboží pochybnost o tom, že kupující není starší 18 let, nebude mu zboží předáno. Zákazník může být prodávajícím dotázán z uvedeného důvodu na svůj věk a tento dobrovolně prokázat věrohodným průkazem totožnosti.